Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Multiple intelligences and outcomes based education

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elaine Ridge

Journal: Per Linguam : A Journal of Language Learning
ISSN 0259-2312

Volume: 14;
Issue: 1;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
This article explores the reasons that make it advantageous to develop learning programmes which draw on the theory of multiple intelligences (MI). A unitary view of intelligence privileges analytic/linguisticallygifted learners. The theory of MI, on the other hand, takes account of the diversity of learners and challenges educators to provide opportunities for them to use their varied intelligences.The outline of each of the eight intelligences demonstratesthe many ways in which learners can demonstrate their ability to excel. Application of these insights can complement the kind of transformatoryeducation envisaged in the Department of Education policy documents. MI translated into school practice has taken a variety of forms: project-basedapproaches, interdisciplinarycurriculums, entry points to lesson plans and complex assessments are only some of these. Ordinary classroom teachers can create diverse opportunities for all learners to enjoy a high measure of success.Hierdie artikel ondersoek die redes waarom dit voordelig is om leerprogramme te ontwikkel wal gebaseer is op idees uit die leorie van meervoudige intelligensies (MI).'n Unitêre siening van intelligensiebevoordeel analities- en taalbegaafde-leerders.Die MI-teorie, daarenleen neem die ongelyksoortigheidvan die leerders in ag en daag opvoeders uit om geleenthede te skep vir die leerlinge om verskeie van hulle intelligensies te gebruik. Die omskrywing van elk van die agt soorte intelligensies demonstreer die talryke-maniere waarop leerders hulle vermoë om uit te blink kan bewys.Die toepassing van hierdie insigte kan bydra tot die transformerendeaard van die opvoeding wat met die Departmentvan Opvoedkunde se beleidsdokumentebeoog word.MI toegepas in skoolpraktykneem verskillendevorms aan: projek-gebaseerdebenaderinge;interdissiplinêrekurrikulums; loelreepunte vir lesplanne en veelsydige assessering, om maar 'n paar te noem.Gewone klas-onderwysers kan 'n verskeidenheid geleenthede skep om te verseker dat alle leerders In hoë mate van sukses behaal.
Grammarly - world's best grammar checker     Coupon Page 40% off FileCure